<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     BùNG N? “S?C M?NH C?A C? ?Y “

     2024-03-09 16:14:40 Juncera 84

     Vào ngày 8 tháng 3 ?m áp , c?ng ty JUNCERA ??c bi?t t?ng quà cho toàn th? c?ng nhan viên n? . Ph?n quà này kh?ng ch? th? hi?n s? t?n tr?ng , tri an c?a c?ng ty JUNCERA v?i toàn th? c?ng nhan viên n? mà còn th? hi?n s? quan tam và yêu th??ng c?a c?ng ty v?i m?i ng??i 

     Vào ngày này , toàn b? c?ng nhan viên n? ??u r?t b?t ng? khi nh?n ???c hoa và phong bao lì xì màu ?? do c?ng ty t?n tam l?a ch?n . Nh?ng b?ng hoa t??i t?n , r?c r? , b?t m?t t??ng tr?ng cho v? ??p và trí tu? c?a ng??i ph? n? , nh?ng phong bao lì xì màu ?? t??ng tr?ng cho nh?ng l?i chúc và khích l? c?a c?ng ty. M?i c?ng nhan viên n? nh?n ???c quà ??u c?m th?y v? cùng vui v? và c?m ??ng . M?i ng??i cho r?ng ?ay kh?ng ch? là món quà v?t ch?t mà còn là ni?m ??ng viên tinh th?n .

     97007fd4abafae54eb7172d4453bf71_副本.jpg

     97007fd4abafae54eb7172d4453bf71_.jpg

     L?nh ??o c?ng ty cho r?ng nhan viên n? ?óng vai trò kh?ng th? thay th? trong c?ng ty ,s? ch?m ch? và ?óng góp c?a h? ?áng ?? chúng ta tran tr?ng và bi?t ?n. Vào ngày ??c bi?t này , chúng t?i hy v?ng có th? bày t? ???c lòng bi?t ?n và l?i chúc phúc t?i h? theo cách này . ??ng th?i , ?ay c?ng là m?t ph?n v?n hóa c?a c?ng ty JUNCERA , chúng t?i lu?n n? l?c t?o ra b?u kh?ng khí t?n tr?ng và quan tam ??n m?i nhan viên .

     Món quà này kh?ng ch? th? hi?n ???c v?n hóa và giá tr? doanh nghi?p c?a JUNCERA , nó còn th? hi?n s? quan tam và yêu th??ng c?a chúng t?i ??i v?i nhan viên c?a mình . Chúng t?i tin r?ng v?i cách này s? nang cao h?n s? g?n k?t và c?m giác than thu?c gi?a các nhan viên , ??ng th?i c?ng s? khuy?n khích các nhan viên làm vi?c ch?m ch? h?n ?óng góp vào s? phát tri?n c?a c?ng ty.

     8348ed19eec23ed01da02b4a43f5cbe.jpg

     Chúng t?i hy v?ng trong nh?ng n?m tháng sau này , ti?p t?c chung tay v?i toàn th? nhan viên ?? cùng nhau t?o d?ng m?t t??ng lai t?t ??p h?n . Trong ngày ??c bi?t này ,JUNCERA chúc toàn th? nhan viên n? c?a c?ng ty có m?t ngày l? th?t vui v? , có th?t nhi?u s?c kh?e và thành c?ng trong s? nghi?p!


     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码