<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     L? K? NI?M 10 N?M THàNH L?P JUNCERA N?M 2024 K?T THúC T?T ??P

     2024-01-29 17:46:11 Juncera 134

     Th?i gian d?n tr?i , n?m tháng nh? thoi ??a , 10 n?m ch? là m?t kho?nh kh?c trong l?ch s? lau dài nh?ng l?i v? cùng tráng l?. Trong 10 n?m qua , chúng t?i ?? ch?ng ki?n s? phát tri?n và th?nh v??ng c?a Juncera, c?ng nh? m?i quan h? sau s?c gi?a nhan viên c?a Juncera v?i c?ng ty . 

     bd89ca43377f9121a83127ff07c519a.jpg

     27 tháng 1 n?m 2024, chúng t?i ?? t? ch?c l? k? ni?m 10 n?m thành l?p Juncera t?i khách s?n H?i Vi?t ,?ay kh?ng ch? là s? nhìn l?i quá kh? ?? qua mà còn là h??ng t?i t??ng lai.

     10 n?m thành t?u s? kh?ng th? th?c hi?n ???c n?u kh?ng có s? c? g?ng n? l?c làm vi?c ch?m ch? kh?ng ng?ng ngh? c?a các nhan viên Juncera . Vì v?y c?ng ty ?? l?p ra ph?n th??ng cho nhan viên 7 n?m ,5 n?m và 3 n?m .

     1707209112196322.jpg

     Gi?a ti?ng c??i s?ng khoái c?a m?i ng??i , ph?n s?i ??ng nh?t c?a cu?c b?c th?m trúng th??ng ?? ??n , t?i bu?i l? Juncera ?? chu?n b? r?t nhi?u gi?i th??ng nh? gi?i ??c bi?t , gi?i nh?t , gi?i nhì , gi?i ba và gi?i khuy?n khích .M?i liên k?t này kh?ng ch? khi?n kh?ng khí tr? nên s?i ??ng h?n mà còn truy?n t?i s? quan tam, ?m áp c?a c?ng ty ??n các nhan viên. Bu?i l? lên ??n cao trào v?i s? xu?t hi?n c?a nh?ng ng??i trúng th??ng .

     未命名1.jpg

     Trong m??i n?m t?i, chúng t?i tin r?ng Juncera s? ti?p t?c thu hút nhi?u ng??i h?n b?ng s?c h?p d?n ??c ?áo c?a nó. Chúng ta h?y cùng nhau ch? ??i kho?nh kh?c tuy?t v?i này và cùng nhau n? l?c vì t??ng lai c?a Juncera. Chúng ta h?y làm vi?c cùng nhau ?? t?o ra m?t t??ng lai t??i sáng cho Juncera!
     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码