<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     TR?NG TRòN NG??I NG??I VI?C VI?C VIêN M?N

     2023-09-29 14:51:51 Juncera 281

     Cái nóng c?a mùa hè ?? gi?m ?i ,b?u tr?i trong xanh,khung c?nh mùa thu trong tr?o. Khi t?t trung thu ?ang ??n g?n ?? bày t? s? quan tam và chi an ??n nhan viên c?a mình, JUNCERA ?? chu?n b? k? l??ng các ch? ?? phúc l?i Trung thu ?? g?i l?i chúc ??n t?t c? nhan viên c?a c?ng ty.

     V?a qua ,c?ng ty JUNCERA ?? phát toàn b? phan quà Trung Thu cho toàn th? nhan viên. Trong ?ó bao g?m nh?ng chi?c bánh trung thu th?m ngon và d?u ng? thi?t th?c cho cu?c s?ng th??ng ngày. Nhan d?p ngày l? Trung Thu truy?n th?ng, nh?ng món quà này th? hi?n s? quan tam , yêu th??ng c?a c?ng ty ??i v?i nhan viên c?a mình.

     1696748073105633.png


     ???c bi?t, l?n này c?ng ty JUNCERA ?? phan phát bánh trung thu v?i nhi?u h??ng v? khác nhau cho nhan viên , ?áp ?ng nhu c?u v? kh?u v? c?a nhan viên c?ng ty, ?? khi nhan viên c?a c?ng ty th??ng th?c có th? c?m nh?n ???c s? quan tam và yêu th??ng c?a c?ng ty. Ngoài ra , d?u ng? lo?i gia v? ???c dùng ph? bi?n trong cu?c s?ng hàng ngày c?ng ???c ??a vào ph?m vi phúc l?i l?n này , ?? khi nhan viên s? d?ng , th??ng th?c nh?ng món ngon s? c?m nh?n ???c s? chu ?áo c?a c?ng ty.

     1696748098101852.png

     1696748108191966.png

     JUNCERA lu?n lu?n coi tr?ng phúc l?i c?a nhan viên và tin r?ng s? hài lòng , h?nh phúc c?a nhan viên là nên t?ng quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a c?ng ty .Trong nh?ng n?m qua c?ng ty lu?n tuan th? nguyên t?c h??ng ??n con ng??i, kh?ng ng?ng c?i thi?n h? th?ng phúc l?i nhan viên và n? l?c t?o ra m?t m?i tr??ng làm vi?c hài hòa ,?m áp cho nhan viên . S? phan b? phúc l?i trung thu th? hi?n r? nét s? quan tam c?a c?ng ty ??i v?i ng??i lao ??ng.

     Trong ngày trung thu ??c bi?t này, toàn th? nhan viên JUNCERA s? chia s? s? ?m áp , ni?m vui này và cùng nhau n? n?c vì m?t t??ng lai t??i sáng c?a c?ng ty . Chúng ta h?y cùng mong ??i r?ng trong nh?ng ngày tháng t?i JUNCERA có th? ??t ???c nhi?u thành t?u h?n n?a b?ng chính s? n? l?c c?a toàn th? nhan viên.

     Cu?i cùng , chúng ta h?y chúc cho toàn th? nhan viên c?ng ty, nh?ng ngày tháng sau này c?ng vi?c thu?n l?i , cu?c s?ng viên m?n, c?ng ty c?a chúng ta ngày càng phát tri?n.     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码