<meter id="pln9v"></meter>

   <listing id="pln9v"><strike id="pln9v"><pre id="pln9v"></pre></strike></listing>

     <meter id="pln9v"></meter>

     Juncera ra m?t Tri?n l?m C?ng nghi?p g?m Qu?ng Chau

     2023-06-30 16:07:18 Juncera 331

       Vào n?m 2023, Tri?n l?m C?ng Nghi?p G?m s? Qu?ng Chau l?n th? 37 t?i Trung Qu?c ???c di?n ra ?úng nh? d? ki?n và hàng nghìn nh?ng ??i gia ngành g?m c?ng nh? các doanh nghi?p n?i ti?ng s? t?p chung t?i ?ay. Tri?n l?m C?ng Nghi?p g?m s? Qu?ng Chau là m?t trong nh?ng tri?n l?m c?ng nghi?p g?m s? n?i ti?ng và có ?nh h??ng nh?t t?i Trung Qu?c ,thu hút m?t s? l??ng l?n các doanh nghi?p trong và ngoài n??c tham gia và tham quan tri?n l?m hàng n?m.

     開幕.jpg

       Là m?t doanh nghi?p có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n ph?m g?m s?, Juncera lu?n n? l?c kh?ng ng?ng khám phá s? ??i m?i, nang cao ch?t l??ng s?n ph?m và cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng cao h?n. Trong khi ?ó, gian hàng c?a chúng t?i ???c trang b? ??i ng? nhan viên bán hàng và h?u m?i chuyên nghi?p, cung c?p d?ch v? và t? v?n ch?t l??ng cao cho khách hàng,tr? thành tam ?i?m l?a ch?n c?a các nhà tri?m l?m.

     0d428d52616c9e850878bf707b3145a.jpg

     ef78ea850bac7cd5b0ed8d0f2c34db9.jpg  Tri?n l?m kéo dài 3 ngày t? ngày 19-22 tháng 6, trong khi ??t ???c th?a thu?n ho?c y ??nh h?p tác v?i nhi?u khách hàng,h? c?ng ?? trao ??i than thi?n v?i các ??i tác th?ng qua tri?n l?m này, k?t b?n v?i nhi?u ng??i b?n m?i, hi?u ???c giá th? tr??ng c?a ngành c?ng nghi?p m?i, m? r?ng t?m nhìn, s? phát tri?n trong t??ng lai c?a Juncera c?ng s? mang l?i nh?ng c? h?i m?i.
     Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

     连续高潮抽搐爽死喷水流白浆无码_免费一二三区无码_亚洲无码福利在线_真实国产精品视频400部_亚洲色偷偷综合亚洲av伊人_国产自产日韩无码